TAG monitorings commissie

TAG monitorings commissie

In teerhoudend asfalt zit als bindmiddel (steenkool)teer dat door het hoge gehalte aan PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gevaren kan opleveren voor volksgezondheid en het milieu. In cao-afspraken is daarom vastgelegd om vanaf 1 januari 1991 geen teerproducten meer toe te passen in o.a. de wegenbouw. Wel was het tot 2001 toegestaan Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) ongereinigd als bijvoorbeeld funderingslaag voor nieuwe wegen toe te passen. Sinds 2001 is ook deze vorm van ongereinigd hergebruik niet meer toegestaan. De Nederlandse overheid wil teerhoudend asfalt definitief uit ‘de keten’ verwijderen.

Het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt is dan ook opgenomen als minimum standaard in het landelijk afvalstoffen plan (LAP2). In de praktijk betekent dit dat het vrijkomende teerhoudende asfalt thermisch gereinigd moet worden. Ook de code MVW, Milieu Verantwoord Wegenbeheer, en de richtlijnen “Duurzaam Inkopen Wegen” van de overheid voorzien in deze aanpak om teerhoudend asfalt definitief uit de keten te halen. Het teerhoudend asfalt wordt gereinigd om als grondstof te kunnen dienen voor toepassing in de asfalt- en betonindustrie.

Omdat er bij de reconstructie van het Nederlandse wegennet jaarlijks ca. 800.000 tot 1.200.000 ton TAG vrijkomt, is er een commissie in het leven geroepen om deze grote afvalstroom in de juiste banen te leiden. Deze TAG monitoringscommissie is van start gegaan met vertegenwoordigers van het ministerie van sociale zaken, I&M ( Rijkswaterstaat), de provincies, branche vereniging BRBS, vertegenwoordigers van de wegenbouwers en recycling bedrijven die de mogelijkheid hebben TAG thermisch te reinigen. Deze commissie komt ca. 4x per jaar bijeen om de uitvoering van het beleid in de praktijk met elkaar te volgen. Zo kunnen uitvoeringsproblemen gesignaleerd worden en er wordt afgestemd welke afspraken er voor deze problemen kunnen worden gemaakt. Zo is er door deze commissie onderzoek gedaan in hoeverre opdrachtgevers in bijvoorbeeld bestekken voorschrijven dat TAG conform de LAP2 en/of Code MVW en/of het Duurzaam Inkoop Wegen thermisch wordt gereinigd. Hieruit bleek dat veel opdrachtgevers uit onwetendheid thermisch reinigen niet daadwerkelijk voorschrijven maar het aan de markt overlaten. Daarnaast heeft zij aan verwerkers gevraagd om te verklaren dat teerhoudend asfalt daadwerkelijk thermisch wordt gereinigd. Begin 2013 is hiervoor dan ook een convenant gesloten tussen een aantal thermische verwerkers en de TAG monitoringscommissie, waarin men verklaart al het teerhoudend asfalt thermisch te reinigen. Recycling Kombinatie REKO heeft dit convenant ondertekend. Om handhaving verder te ondersteunen geeft REKO, per project/afvalstroomnummer ten behoeve waarvan teerhoudend asfalt thermisch gereinigd is, een certificaat aan de ontdoener af.

In de bijlage treft u het ondertekend convenant aan.

In de bijlage treft u een concept certificaat aan.

www.teerasfalt.nl