Overheden en bestekschrijvers

Europese wetgeving omtrent teer-houdend asfalt

Europese wetgeving ( EVOA-regeling;EU-regeling inzake import en export van afvalstoffen) maakt het mogelijk om teerhoudend asfalt vanuit Nederland te exporteren en onbewerkt toe te passen in andere EU-landen (o.a. de Baltische staten). Een dergelijke verwerking (export) vindt de Nederlandse overheid echter volstrekt onvoldoende en voldoet niet aan de duurzaamheid principes van cradle to cradle.

Het exporteren en onbewerkt toepassen van TAG sluit dan ook niet aan bij het LAP (Landelijk Afvalstoffen Plan) waar thermische reiniging gevolgd door nuttige toepassing als minimum standaard is vermeld. Ook is dit in strijd met de code Milieu Verantwoord Wegbeheer (code MVW) voor wegbeheerders, welke door Rijkswaterstaat, provincies, een groot aantal gemeenten en een aantal waterschappen is ondertekend (verwijzing maken naar CROW website). Tevens voldoet een dergelijke verwerking niet aan het criterium “Duurzaam inkopen” (Criteria voor duurzaam inkopen van wegen; oktober 2011). Als minimum eis is hierin opgenomen dat TAG moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor thermische verwerking. Dit houdt in dat Wegbeheerders die vrijkomend TAG (laten) exporteren niet duurzaam inkopen en niet handelen overeenkomstig het Nederlandse beleid.

Tevens heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen (nummer 85 d.d. 12 april 2012) waarin de Staatssecretaris van I&M wordt verzocht afspraken te maken met overheden om teerhoudend asfalt conform de code verantwoord weggebruik in Nederland duurzaam thermisch te laten verwerken en dit vast te leggen bij de gunning van opdrachten.

Middels het verstrekken van certificaten tonen wij aan dat uw teerhoudend asfalt thermisch is gereinigd. In dit certificaat verwijzen wij o.a. naar het afvalstroomnummer, project van herkomst en ontdoener. Voor u als ontdoener of controleur een extra tool om goed te kunnen controleren of het asfalt daadwerkelijk thermisch is gereinigd en laat u eveneens zien dat u invulling geeft aan het circulaire ketenbeheer en besparing op CO2 uitstoot.