MVO

De kracht van duurzaam veranderen

Duurzaamheid is noodzaak geworden. Het lineaire groeimodel maakt plaats voor een circulaire economie. Organisaties die zich volledig weten aan te passen aan de eisen van de nieuwe tijd, worden beloond. Met betere rendementen, effectievere ketensamenwerkingen, en loyalere werknemers, klanten en aandeelhouders.

Het bovenstaande wordt uitgesproken door, Anne-Marie Rakhorst, een autoriteit op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Recycling Kombinatie Reko heeft in de ontwikkeling en uitwerking van haar visie volledig invulling geven aan deze visie waarbij de circulaire economie onze ”driver” is. Teerhoudende afvalstromen worden volledig gereinigd en ontdaan van aanwezige kankerverwekkende PAK’s en andere organische vervuilingen. Nieuwe ECO granulaten en vulstoffen vinden hun afzet in de asfalt- en betonindustrie. Hiermee voorkomen we dat nieuwe delfstoffen in Nederland en Duitsland gewonnen dienen te worden en zijn we in staat de afvalstomen 100% om te zetten naar een 2de onuitputtelijk leven.

Naast het feit dat alle afvalstoffen worden omgezet in volledig herbruikbare mineralen heeft Reko bij het ontwerpen van haar inrichting op de Vondelingenplaat als uitgangspunt gehanteerd dat deze locatie in staat moet zijn zelfvoorzienend te zijn in de eigen elektriciteitsbehoefte.

Bij het ontwerpen van de installatie voor de thermische reiniging van teerhoudend asfalt en aanverwante met PAK en oliën verontreinigde afvalstromen is dan ook veel aandacht gegeven aan hoe de vrijkomende warmte op een nuttige en efficiënte wijze omgezet kan worden. Via een innovatief boilersysteem wordt de vrijkomende warmte omgezet in stoom en met deze stoom wordt met een stoomturbine elektriciteit gemaakt. Wij produceren circa 5 MW per uur en voorzien hiermee in de volledige behoefte van elektriciteit welke wij voor al onze activiteiten op de Vondelingenplaat nodig hebben. Het overschot aan Megawatts leveren wij aan diverse bedrijven in onze directe omgeving.

Een continu proces is het onderzoeken hoe Reko in staat is de CO2 uitstoot verder te beperken. Bij het verbrandingsproces wordt het primaire product aardgas toegevoegd om een volledige verbranding van de in teerhoudende afvalstromen aanwezige PAK’s te bewerkstelligen. In 2010 is er geïnvesteerd in een hal van 4,2 hectare om de gehele inkomende stroom teerhoudend asfalt droog te kunnen breken en opslaan. Door deze droge wijze van voorbewerking is de gasbehoefte met 25% gereduceerd. Naast oog voor duurzaamheid wil Reko ook een bijdrage leveren aan haar directe omgeving. Hiertoe steunt Reko het DeltaPORT Donatiefonds. Met dit fonds wil het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid weergeven door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk, welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Voor meer informatie over dit fonds http://www.deltaportdonatiefonds.nl. Omdat ons beleid naadloos aansluit op de doelstellingen van MVO-Nederland is Reko sinds 2013 één van de MVO partners.
http://www.mvonederland.nl