Recyclingindustrie vierkant achter teerbeleid van Mansveld

31.03.2015
|
Comments off
|

Recyclingindustrie vierkant achter teerbeleid van Mansveld.

In februari 2015 hebben REKO, ATM en Theo Pouw het convenant ondertekend, waarin zij aangeven al het geaccepteerde teerhoudend asfalt te reinigen. REKO en ATM hadden reeds in 2012 een convenant ondertekend en zijn verheugd dat Theo Pouw zich hier bij heeft aangesloten. Dit betekent dat alle thermische reinigingsbedrijven noch in Nederland noch in het buitenland teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) laagwaardig laten toepassen, maar reinigen tot nieuw herbruikbare grondstoffen voor onder meer de asfalt- en betonindustrie. Het convenant is een steun in de rug voor het beleid van staatssecretaris Mansveld, die graag alle TAG gereinigd ziet worden.

Export van kankerverwekkend afval
Teer bevat grote hoeveelheden kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en is sinds 1991 in Nederland verboden. Sommige landen lopen op dit gebied achter op Nederland. Daarbij komt dat het conform Europese wetgeving nog is toegestaan TAG onder bepaalde voorwaarden te exporteren. Het Landelijk Monitoringsoverleg TAG, waarin verwerkers van TAG en overheden zijn verenigd, vindt de export van TAG ethisch onverantwoord.

Landelijk beleid en bedrijfsleven
Sinds 2001 is het uit de keten halen van TAG kabinetsbeleid. In 2008 is, gezien de constatering dat de praktijk dit beleid nog niet voldoende volgde, op initiatief van het toenmalig ministerie van VROM de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer (Code MVW) opgesteld. In 2014 is deze Code met 10 jaar verlengd. Daarnaast is ook CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met teerhoudend asfalt” herzien, zodat deze richtlijn nog beter aansluit bij de doelstelling om TAG uit de keten te halen.

Thermisch reinigen van TAG is een belangrijk onderdeel van Duurzaam Inkopen in de GWW-sector. Tussen de visies van de verwerkers en de rijksoverheid zit geen licht. Met de investering in reinigingscapaciteit om het probleem van teerhoudend asfalt op te lossen kwam het recyclingbedrijfsleven tegemoet aan de vraag van de rijksoverheid.

mansveld

Waar zit dan nog het probleem?
Het TAG beleid wordt nog niet altijd goed gevolgd door een aantal wegbeheerders. Bij het opbreken en laten afvoeren van oude teerhoudende wegen wordt door een aantal gemeenten en provincies nog regelmatig gekozen voor de iets goedkopere oplossing van exporteren, maar waarschijnlijk speelt ook onwetendheid een rol.
De oplossing ligt onder meer in betere voorlichting aan wegbeheerders en bestekschrijvers, selectieve verwijdering van TAG en thermische reiniging daarvan voorschrijven in bestekken en niet in de laatste plaats het er op toezien dat deze besteksbepalingen worden nageleefd. Per slot van rekening gaat het hier om stoffen die gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. De opdrachtgever dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen.
2015, jaar van de waarheid!
Het lijkt erop dat steeds meer overheden hun verantwoordelijkheid onderkennen en nemen. Om dit te bevorderen werkt het Landelijk Monitoringsoverleg TAG eraan dat alle provincies, gemeenten en waterschappen over gaan tot ondertekening van de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer. Ook de aannemerij wordt gevraagd haar steentje bij te dragen. Met de ondertekening van het convenant hebben deze drie verwerkers het TAG beleid onderstreept en doen zij een oproep aan alle andere betrokken partijen om gezamenlijk het TAG beleid te realiseren. (Bron: Landelijk Monitoringsoverleg TAG)

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2015/recyclingindustrie/

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

Comments are closed.