Persbericht Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt online

9.09.2016
|
Comments off
|

Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt online

Het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt heeft vanaf nu de beschikking over een website:

www.teerasfalt.nl. Met deze website wil het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt meer zichtbaar zijn voor alle stakeholders, die te maken kunnen krijgen met teerhoudend asfalt. Op de website is direct te zien welke gemeenten, provincies en waterschappen actief beleid voeren om TAG en daarmee teer uit de keten te halen. Ook kunnen stakeholders via de website makkelijker met vragen terecht bij het secretariaat van het LMO TAG.

Het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt (LMO TAG) is in het najaar van 1999 opgericht, behandelt vraagstukken aangaande teerhoudend asfalt (TAG) en heeft als doelstelling het definitief uit de ketenverwijderen van teerhoudend asfalt vanwege de daarin aanwezige schadelijke stoffen. Dit wordtgerealiseerd door het selectief opbreken of frezen en het opslaan, bewerken en verwerken van teerasfalt op een milieu- en arbeidshygiënisch verantwoorde wijze. Om het rijksbeleid inzake TAG te ondersteunen vindt geregeld overleg plaats tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Teerhoudend asfalt komt vrij bij (herstel)werkzaamheden aan wegen. Asfalt wordt als weerhoudend beoordeeld als de concentratie aan PAK10 gelijk dan wel groter is dan 75 mg/kg droge stof. Het rijksbeleid en de minimumstandaard (als bedoeld in het Landelijk afvalbeheerplan) voor het verwerken van TAG bestaat uit recycling na voorafgaande vernietiging van de daarin aanwezige schadelijke PAK’s. Het recyclen van TAG tot bouwstof zonder voorafgaande vernietiging van de aanwezige PAK is niet toegestaan, ook niet in combinatie met immobilisatie. In Nederland is hergebruik van teerhoudende materialen dus verboden. In navolging van het Nederlandse beleid wordt ook in andere Europese landen steeds meer beleid ontwikkeld om teer definitief uit de keten te halen. Om het beleid ten aanzien van TAG en de communicatie daarover verder te ondersteunen is deze website ontwikkeld.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF!

SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

Comments are closed.