Code MVW

Code Milieu Verantwoord Wegbeheer (MVW)

Code MVWHet Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) is een samenwerkingsverband van alle overheden en instanties met milieutoezichts- en milieuhandhavingstaken. Deze stelde in oktober 2006 de Interventiestrategie TAG vast.

Een van de producten van de Interventiestrategie TAG is de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. Deze code werd op 25 juni 2008 officieel ondertekend door de toenmalig Minister van VROM, Jacqueline Cramer.

Door de onderkenning van deze code neemt de overheid haar verantwoordelijkheid om Duurzaam in te kopen. In privaatrechtelijke afspraken met de uitvoerders draagt zij zorg voor afvoer van TAG naar thermische verwerkingsinstallaties.

De conceptcriteria van de productgroep GWW van het programma Duurzaam Inkopen vermelden de eis dat al het vrijgekomen TAG rechtstreeks moet worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt (TAG).

Rijkswaterstaat, diverse provincies, waterschappen en gemeentes hebben deze code omarmd. Door hen wordt deze code als minimale standaard (norm) gehanteerd.

Indien u de code MVW als opdrachtgever nog niet heeft ondertekend, en u wilt voorkomen dat deze stroom verontreinigd materiaal, met de daar in potentie aanwezige kankerverwekkende stoffen, naar het buitenland wordt geëxporteerd, kunt u dit alsnog hier ondertekenen:.
http://www.crow.nl/vakgebieden/infrastructuur/wegbeheer/code-milieuverantwoord-wegbeheer

Ook voor de lijst van deelnemers aan deze code en het sanctiebeleid verwijzen wij u naar bovenstaande link.

U kunt ook een brief schrijven waarin u aangeeft de Code MVW te onderschrijven. Stuur de brief naar: CROW, t.a.v. Beheerder Code Milieuverantwoord Wegbeheer, Postbus 37, 6710 BA te Ede

Persbericht ondertekening Minister Jacqueline Cramer
http://www.crow.nl/vakgebieden/infrastructuur/wegbeheer/code-milieuverantwoord-wegbeheer/achtergrond-van-de-code-milieuverantwoord-wegbehee