Proces stap voor stap

TAG reiniging stap voor stap

Innovatief proces voor nieuwe grondstoffen
In theorie is het reinigen van teerhoudend asfalt weinig uitdagend. Het teerhoudende asfaltgranulaat (TAG) bestaat uit de primaire grondstoffen zand, grind en een verontreinigend bindmiddel: teer. Door verhitting bij een hoge temperatuur wordt het teer verwijderd en de vrijkomende verontreinigde gassen gereinigd. Wat overblijft is schoon ECO zand, ECO grind en ECO vulstof.

Voorbewerking van het asfalt
Het teerhoudende asfalt dat vrijkomt bij de reconstructie van wegen wordt per vrachtauto of per schip aangevoerd naar de Vondelingenplaat of één van de 4 locaties waar Reko een samenwerking mee heeft. Na weging en acceptatie wordt het teerhoudende asfalt in een breker verkleind tot teerhoudend asfaltgranulaat (TAG). Hierna kan het reinigingsproces beginnen.

Verbrandingstrommels
Het TAG wordt in de verbrandingstrommels gevoerd. Aan de voorzijde van de trommel bevindt zich een grote brander die het materiaal verhit tot een temperatuur van 850 °C. Bij deze temperatuur worden alle aanwezige verontreinigingen 100% verwijderd.

Koeltrommel
Na de verbrandingstrommel heeft het gereinigde materiaal een temperatuur van 500 °C tot 750 °C. Dit materiaal (zand en grind) wordt in een roterende koeltrommel door middel van koude lucht gekoeld. De vrijkomende warme lucht wordt hergebruikt als branderlucht in de verbrandingstrommel (optimaal hergebruik van energie).

Reinigen van de vrijkomende rookgassen
In de rookgassen, die vrijkomen bij het verbrandingsproces, kunnen nog verontreinigingen aanwezig zijn zoals onverbrande teerresten, fijne stofdeeltjes, stikstofoxide en zwaveloxide. De reiniging van de rookgassen die vrijkomen bij het thermisch reinigen van TAG is een technologisch geavanceerd proces.

tag_stap_voor_stap

Naverbrander en energieterugwinning
In de naverbrander worden alle vrijgekomen rookgassen minstens 2 seconden tot 850 °C verhit en worden eventuele restverontreinigingen (bijv. PAK’s) in de naverbrander vernietigd. De warme gassen worden vervolgens door een boiler gevoerd waarin ze worden afgekoeld. Met de hierbij vrijkomende warmte wordt stoom geproduceerd. De stoom wordt door een stoomturbine geleid en drijft vervolgens een generator aan die de energie omzet in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit (5 MW per uur) is ruimschoots voldoende om het gehele Reko terrein te voeden.

Ontstoffingsfilters
Na koeling worden de gassen in het eerste ontstoffingsfilter ontdaan van stof. Een tweede ontstoffingsfilter fungeert als ‘waakhond’ voor het geval het eerste filter toch nog stof mocht doorlaten. De bij deze filters vrijkomende stof, wordt als gecertificeerd product op de markt gezet onder de naam ECO filler en toegepast in de beton- en asfaltindustrie.

DeNOX (katalysator)
Na de ontstoffing worden de gassen door een DeNOX installatie geleid. Stikstofoxide in de rookgassen wordt via deze installatie omgezet in het onschadelijke stikstof en zuurstof.

Gaswasser
Koolteer heeft een hoog zwavelgehalte. Bij verbranding hiervan ontstaat zwaveloxide. Als laatste stap in het proces worden de rookgassen daarom behandeld in een zg. gaswasser. Door de gassen te wassen met water waarin kalk is opgelost, wordt de aanwezige zwaveloxide via een chemische reactie omgezet naar gips. Dit gips wordt in een pers ontdaan van het aanwezige vocht waarna het geschikt is voor hoogwaardige toepassing in diverse bouwproducten.

Controle 
Elke fase van het reinigingsproces wordt via tientallen meetsondes in een centrale controlekamer minutieus gecontroleerd. Elke afwijking, hoe klein ook, wordt realtime geconstateerd en zo nodig gecorrigeerd. Dit is enerzijds een waarborg voor een kwalitatief goed eindproduct, maar vooral een zekerheid dat er geen overschrijding van de emissies plaatsvindt en dat Reko te allen tijden voldoet aan de strengste milieueisen.