Herziene CROW 210 uitgereikt.

10.10.2014
|
Comments off
|

Herziene CROW 210 en code milieuverantwoord wegbeheer uitgereikt op Nationaal Wegencongres.

Op donderdag 25 september 2014 is, tijdens het Nationaal Wegencongres, de herziene CROW publicatie 210 door CROW directeur Iman Koster overhandigd aan de heer C. Brandsen, hoofdingenieur-directeur Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat.

De herziene CROW 210 “Omgaan met vrijkomend asfalt – Aandacht voor de teerproblematiek”  is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld. De eerste versie van CROW-publicatie 210 is in april 2007 uitgegeven. Deze versie was, naar aanleiding van commentaren van opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviesbureaus en laboratoria, aan herziening toe.

Aansluitend aan de uitreiking van de CROW 210 hebben de heer Brandsen,  de heer I. Koster, mevrouw I. de Bondt (Provincie Zuid Holland), de heer H. Pieper (Waterschap Rijn en IJssel) en de heer G. Tuller (Gemeente Huizen) de nieuwe Code Milieuverantwoord Wegbeheer ondertekend. Deze Code is in 2008 ingesteld, met een groot aantal ondertekenende overheden, met als doel om de kankerverwekkende stoffen “teer” uit de keten te halen. Dit door voor te schrijven en toe te zien dat het teerhoudend asfalt thermisch gereinigd wordt.

Door de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer te ondertekenen maken overheden duidelijk dat zij, gelet op de milieu- en gezondheidsrisico’s, willen meewerken aan het definitief uit de keten verwijderen van teer, conform het verzoek van de Staatsecretaris Mansveld in haar brief van 20 augustus 2013 aan VNG en IPO. Gemeenten en provincies tonen hiermee hun medeverantwoordelijkheid om op te treden tegen de export van TAG naar landen waar geen adequate verwerking plaatsvindt en de kankerverwekkende stoffen de gezondheid van wegwerkers en omwonenden in gevaar brengen. Tevens tonen zijn hierbij aan mee te werken aan duurzaam ketenbeheer en een bijdrage te willen leveren aan de circulaire economie.

De heer Brandsen brak in zijn toespraak een lans voor het ondertekenen van de Code en spoorde de wegenbranche ook aan om te werken conform de Code.

Ook was op het congres een landkaart van Nederland aanwezig waarop met een kleur is aangegeven welke Gemeenten, Provincies en Waterschappen teerhoudend asfalt in de praktijk thermisch laten reinigen (groen wel thermisch reinigen voorschrijven, rood niet thermisch reinigen voorschrijven en wit wisselend voorschrijven). In de laatste 2 jaar zijn het aantal overheden  dat thermische reinigen voorschrijft in de bestekken (en hiermee export onmogelijk maken) sterk toegenomen. Helaas zijn er nog enkele overheden, vaak uit onwetendheid, die dit niet (altijd) doen.

Tijdens het congres waren enkele bestuurders bereid om direct “de daad bij het woord” te voegen door met een viltstift (kleur groen) aan te geven dat hun Gemeente teerhoudend asfalt thermisch laat reinigen. Hierdoor is Nederland tijdens het congres niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk weer een stukje groener geworden en is weer invulling gegeven aan de circulaire economie.

Als u meer informatie over dit onderwerp wilt of als u wilt weten hoe u als overheidsinstantie op deze landkaart vermeldt staat dan kunt u contact opnemen met de heer C. van Opstal (010-4724080).

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

Comments are closed.